[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian'ý silmekdebian'ý nasýl silerim?? tekrar sýfýrdan yüklemek istiyorum da :o)
Sadece partition'larý kaldýrmam yeterli deðil. LILO'yu nasýl sileceðim. Bilgisayarýmda ayrýca Win2000 yüklü...

Þimdiden teþekkürler, iyi çalýþmalar....Reply to: