[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: [OT] Bifogade bilder från iphone/ipadOn Sun, 2014-06-29 at 21:45 +0200, Carl-Fredrik Enell wrote:
> Jag har märkt problemet både på min Jolla och i VM under Emacs.

Åtminstone i Jolla verkar det vara ett problem med emailläsaren:
https://together.jolla.com/question/28965/pictures-sent-from-ipad-are-not-visible-in-emails-inline-images/

Mycket möjligt att det är något liknande problem med Emacs.


-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: