[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Automatiskt skapa hemkataloger för inloggningar via LDAPSimon Kagstrom skrev:

> Debianlabbet är hur som helst installerat, och vi använder LDAP-baserad
>
>autentifiering mot resten av skolans system men har däremot lokala
>hemkataloger (NFS) och ett lokalt system för övrig användarinformation
>(grupper osv). Därför är det bara autentifieringen som sker med LDAP, övrig
>användarinformation kommer via NIS.
>  
>
Hej Simon (och andra)

Vad som borde passa fint (men tyvärr kostar lite) är att sätta upp en
smartkortsläsare
på varje arbetsstation. Som inloggning använder man ett smartkort med en
PGP-nyckel på.
Det finns tydligen en PAM-modul för detta. Håller själv på att labbar
med detta.

Har ni användare som kör Debian på svenska? Jobbar själv en hel del med
översättning

Danielbegin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: