[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: modprobe & insmod [samt lite A7N8X-dlx]On Thu, May 29, 2003 at 01:06:02AM +0200, richard.hellstrom@sydshaolin.com wrote:
> Jag tolkar detta som att eth1 är korrekt förknippad med modulen, men att 
> jag inte tillåts ha mitt första nätkort som eth1. Jag har för mig att jag 
> lyckats med detta tidigare vid något tillfälle (möjligt att detta är 
> planterade spökminnen dock...).

Namnen eth0, eth1 osv tilldelas i den ordning drivrutinerna registrerar
sig. Antingen laddar du dem i en bestämd ordning (kan göras med
artificiella dependencies i modules.conf, eller genom att ladda dem alla
med /etc/modules) eller också kan du associera specifika kort med
enskilda namn. Verktyget för det heter nameif och identifierar korten
efter MAC-adresserna. Fördelen med nameif är att den lär fungera
likadant även om du slänger in fler nätkort eller byter kärna.

-- 
PGP fingerprint = 9242 DC15 2502 FEAB E15F  84C6 D538 EC09 5380 5746

Attachment: pgpJzbBNrVomH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: