[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Många frågor blir det... :)On Sun, Nov 10, 2002 at 04:31:15PM +0100, Tommy Lindgren wrote:
> Thomas@starka.st writes:
> 
> > Om jag vill att så mycke som möjlig konfigureras vid start. Var lägger
> > jag det?
> > T.ex: iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE,
> 
> Tja, jag brukar då skapa ett skript i /etc/init.d och sedan
> länkar jag till det från /etc/rc2.d. I ditt fall skulle du kanske
> kunna använda dig av iptables-skriptet (/etc/init.d/iptables)
> som konfigureras från /etc/default/iptables.

/etc/network/if-pre-up.d/<ettscript> är annars ett bra sätt att göra
det. Personligen tycker jag det är "renare" än att slänga in mer i
rcX.d.

Bara ett litet tips. Det du beskriver är givetvis lika funktionellt och
mer än personlig smak.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpbQNuK4KlIh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: