[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GUADAGNARE etc... = SPAMOn Wed, Oct 23, 2002 at 11:14:02PM +0200, Jörgen Tegnér wrote:
> den enklare lösningen heter razor. Razor tar det mesta, inklusive
> det däringa GUADA-spammet

Dessutom så tar det flera Debian Security Announce etc. Använd Razor
tillsammans med Spamassasin, men filtrera inte bort spam enbart med
hjälp av Razor.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpHxEC6BjVuU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: