[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Syslog skriver till fel filHej!

Fäljande problem kvarstår och jag blir inte riktigt klok på det...

On Fri, Sep 06, 2002 at 02:54:29PM +0200, Karl Hammar wrote:
>  Hej Marcus,
> det ser ut som om logrotate roterat filerna
> (dvs messeges -> messages.0) men sedan lagt av och syslogd "fick"
> aldrig sin SIGHUP för att byta fil.
> 
>   $ man syslogd 2> /dev/null | col -b | grep -B8 -A5 HUP
> 
[ .. snip .. ]

Har ändrat /etc/cron.daily/logrotate till

#!/bin/sh

/usr/sbin/logrotate /etc/logrotate.conf

/bin/kill -HUP `/bin/cat /var/run/syslogd.pid `

Detta fungerar (även roteringen av filerna) när jag kör den manuellt.
Men när den körs av cron så kvarstår problemet. Syslog skriver till
messages.0 osv efter roteringen.


> Sänd en SIGHUP till syslogd för att få loggarna till den nya filen,
> kolla om logrotate fungerar och om cron startar den överhuvudtaget.

Jepp, detta har jag gjort, det fungerar kanoners när jag kör det
manuellt. Från cron blir det knas.

> I dina loggar kanske det också står någonting om varför problemet
> uppstod. Se efter vilken tidpunkt när roteringen brukade ske och
> kontrollera i messages.0 runt den tiden för att se vad loggarna säger.

Jag ser runt tiden för rotation att syslog har startats om men ändå
skriver till fel fil.

Någon som har något förslag på hur jag skall lösa mitt "lilla" problem.

  /Marcus

Attachment: pgpUFy3AwiJPC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: