[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under LinuxOn Thu, Mar 07, 2002 at 08:11:00PM +0100, Erik Rigtorp wrote:
> SSL är faktiskt inte så svårt att fixa med en MITM-attack. Det blir lättare
> om man har fast ip eller att man har datorn på hela tiden så att samma ip
> behålls. 

Se till att ha koll på din banks certifikat bara.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpRzSEMFrDfV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: