[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debconf fel vid körning av apt-getOn Thu, Jan 17, 2002 at 11:52:04AM +0100, elias wrote:
> Vad har gått fel och kan man göra någonting åt det?

Testa apt-get install perl5.6. Har löst problemet några gånger för mig.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp466eMnTWSr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: