[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: REALPLAYER.On Fri, Mar 09, 2001 at 11:26:57PM +0100, orange wrote:
> annars så har du ju realplayer som .deb?
> apt-get install realplayer

Paketet realplayer innehåller inte själva programmet, utan är bara till
för att hjälpa till med installationen. Med andra ord så måste man ladda
ner realplayer själv.
 
-- 
  Karl Söderström
  ks@xanadunet.net   http://www.xanadunet.net
  ks@debian.org      http://www.debian.org

Attachment: pgpAjkOkkV7Pi.pgp
Description: PGP signature


Reply to: