[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

iPlusHej

Jakie macie doświadczenia z iPlus'em i poszczególnymi modemami?

Ja do tej pory korzystałem z iPlus'a na kartę przez modem Comander M
EDGE podłączany do USB. Prędkość nie była zawrotna ale z konfiguracją
nie było problemów.

Teraz szukam jakiegoś lepszego modemu (w abonamencie) i się zastanawiam
który najlepiej wybrać. Najchętniej uniknąłbym instalowania dodatkowego
oprogramowania.

-- 
http://people.eisenbits.com/~stf/
OpenPGP: DFD9 0146 3794 9CF6 17EA  D63F DBF5 8AA8 3B31 FE8A

Like hardship, risk & challenge?  --- Follow Jesus!!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: