[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uruchomic klawisz "Fn"niestety żadna z tych funkcji, jak już pisałem, nie daje rezultatów.


--- On Wed, 11/19/08, Marcin Owsiany <porridge@debian.org> wrote:

> From: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>
> Subject: Re: uruchomic klawisz "Fn"
> To: debian-user-polish@lists.debian.org
> Date: Wednesday, November 19, 2008, 10:21 AM
> On Wed, Nov 19, 2008 at 12:05:12AM -0800, £ukasz wrote:
> > Właśnie na tym polega moje pytanie, ogólna teoria
> jak widać jest
> > prosta problem zaczyna się kiedy dochodzi do
> szczegółów, jak odczytać
> > kod przechwycony przez sterownik klawiatury klawisza
> 
> Może coś w okolicach:
> showkey(1)
> xev(1)
> 
> -- 
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org>            
> http://marcin.owsiany.pl/
> GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D
> 8AA0 60F4 1216
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org

Reply to: