[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logowanie sie na hoście :)Artur Jankowski napisał(a):
>
> Reasumując - nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek kombinacje na tym polu 
> dały jakiś efekt poza dodatkowymi problemami do rozwiązania.
> 
Już pisałem posta typu

$ echo Przeanalizujmy choćby te; top -n1 | grep root | wc -l; echo
problemów razy tysiąc!

To jak - EOT?

-- 
Hubert Lautenszleger <hubert@os.pl>            mobile: +48 889 130 255

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: