[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gcc z flagą -march=athlon (?)On 4/27/05, Szymon Nieradka <snieradka@ssn.pl> wrote:
> Wojciech Ziniewicz napisał(a):
> > w domyślnej instalce sarge'a mam gcc z flagą dla athlonów ?ktoś jeszzce ma podobnie ?
> > name=gcc, ver=3.3, mver=3CFLAGS=-O9 -funroll-loops -Winline -Wall -minline-all-stringops-malign-double -falign-loops -march=athlon
> >
> 
> Nie...
> 
> Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/3.3.5/specs
> Configured with: ../src/configure -v
> --enable-languages=c,c++,java,f77,pascal,objc,ada,treelang --prefix=/usr
> --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info
> --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/3.3 --enable-shared
> --with-system-zlib --enable-nls --without-included-gettext
> --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu --enable-debug
> --enable-java-gc=boehm --enable-java-awt=xlib --enable-objc-gc i486-linux
> Thread model: posix
> gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-8)
> 
dzieki ,musiałem gdzieś coś źle zainstalować...
-- 
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
Powered by google.com [wanna gmail?]
wojciech.ziniewicz@REMOVETHISgmail.com
Visit #gore at irc.freenode.net

Reply to: