[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bezpieczny wybór pakietów
	Troszku sie panom pogalopowalo i zapomniano tu o najważniejszym
jak sądzę czyli ...o pytaniu.


Pozdrawiam
LIFTer
aka Piotr Sobiś


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: