[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: unsubscribeWar wohl nix :-)

> -----Original Message-----
> From: Gerd Terlutter [mailto:gerd@MplusB.de]
> Sent: Wednesday, April 09, 2003 3:14 PM
> To: debian-user-german@lists.debian.org
> Subject: unsubscribe
> 
> 
> 
> -- 
> --------------------------------------------------------
> # Gerd Terlutter    | Mueller+Blanck Software GmbH #
> # gerd@MplusB.de    | Gutenbergring 38       #
> # gerd.terlutter@web.de | D-22848 Noderstedt      #
> # tel:0171/6992579   | tel:+49 40 500 171-1     #
> # Buero:040/500171-17  | fax:+49 40 500 171-71    #
> --------------------------------------------------------
> 
> 
> 
> -- 
> Haeufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ): 
> http://www.de.debian.org/debian-user-german-FAQ/
> 
> Zum AUSTRAGEN schicken Sie eine Mail an 
> debian-user-german-request@lists.debian.org
> mit dem Subject "unsubscribe". Probleme? Mail an 
> listmaster@lists.debian.org (engl)
> 
> Reply to: