[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Geknutsel met vragenOn Saturday 06 December 2014 17:02:58 Paul van der Vlis wrote:
> - Eigenlijk zou ik het backporten graag in een schone omgeving willen
> doen.

Docker? (www.docker.com)
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: