[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: update-rc.d vraagjeOn Thu, Dec 02, 2010 at 11:37:09PM +0100, Paul van der Vlis wrote:

|| Ik heb een simpel firewall script wat ik altijd start vanuit init.d.
||
|| Het init.d-script heb ik aangepast aan de LSB regels voor Squeeze en ik
|| gebruik dependency based booten.
||
|| Maar ik snap update-rc.d wellicht niet helemaal:
|| -------------
|| root@debian:~# update-rc.d firewall start 12 2 3 4 5 .
|| update-rc.d: using dependency based boot sequencing

Deze mededeling betekent dat de boot-volgorde wordt bepaald door de
afhankelijkheden die in het script zelf zijn genoemd. De prioriteit die
je zelf opgeeft (12) wordt genegeerd.

Je zult ooit dependency-based boot hebben geactiveerd. Het is nu zaak
de prioriteiten in je script zelf goed te zetten.

Zo heb ik bijvoorbeeld in /etc/init.d/firewall:

  ### BEGIN INIT INFO
  # Provides:     firewall
  # Required-Start:  $network
  # Required-Stop:
  # Default-Start:   S
  # Default-Stop:   0 6
  # Short-Description: Firewall rules
  # Description:    Set up the iptables firewall rules in the kernel
  # X-Start-Before:  $networking
  # X-Stop-After:   $networking
  ### END INIT INFO

|| root@debian:~# ls /etc/rc2.d/*firewall
|| /etc/rc2.d/S18firewall

18 is dus wat er uit de afhankelijkheidsanalyse (door update-rc.d)
kwam rollen.

Ciao.                              Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: