[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trobada remota de tardorHola,

vaig pensar que seria una bona idea fer una trobada en el que resta
d'any, ho vaig comentar per la sala de Matrix i a priori la idea no va
desagradar. Per tant, m'agradaria anunciar-la "oficialment" a la
llista:

No hi ha res decidit més enllà que seria de forma remota, però he creat
una pàgina a la wiki perquè qui vulgui participar-hi d'alguna manera 
(des de proposar dates fins a activitats) ho pugui fer.

Es tractaria de fer unes xerrades que en funció dels participants
serien més o menys tècniques, a decidir per qui hi col·labori.

Així que, a qui li pugui interessar només ha d'anar a [0] i fer-hi
aportacions.

[0] https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianCat/2020TrobadaRemotaTardor

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: