[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalar 'hostname'__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 25/3/20 a les 10:48, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2020-03-20, 17:15 (+0100); Narcis Garcia escriu:
>> $ hostname -f
>> hostname: Name or service not known
>>
>> [...]
>>
>> 2. Hi ha algun servei o fitxer del qual depèn aquest error sobre FQDN?
> 
> Diuen [1] que probablement et falta afegir el nom del host a /etc/hosts 
> 
> [1] https://unix.stackexchange.com/questions/283550/i-got-error-hostname-name-or-service-not-known-when-checking-ip-of-hostname
> 

Efectivament, el problema tenia relació amb el /etc/hosts però d'una
altra manera:
El gethostname o getdomainname que utilitza aquest programa, llegeix el
fitxer /etc/hosts cercant el «hostname» simple per tal d'obtenir-ne el FQDN.
Aleshores a les instal·lacions concretes on m'havia fallat, el nom que
hi havia a /etc/hostname no es trobava a /etc/hosts
Exemple:
$ cat /etc/hostname
assaig01-joguines
$ cat /etc/hosts
127.0.1.1 assaig01.example.net assaig01
(...)


Reply to: