[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) cron sense executar un programetOn Sun, Dec 23, 2018 at 10:57:56AM +0100, Narcis Garcia wrote:
> $ lsb_release -d
> Description:	Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
> 
> $ ps -A -o cmd | grep -ie cron
> /usr/sbin/cron -f
> grep -ie cron
> 
> $ ls -l /etc/cron.daily/opennic-update
> -rwxr-xr-x 1 root root 20 mai 23  2018 /etc/cron.daily/opennic-update
> 
> Hi ha alguna raó per la qual no s'executa mai el programet (script)
> /etc/cron.daily/opennic-update ?
> 
> Gràcies.
> 

No sé si és una norma vigent o és una recomanació, però jo sempre poso
la ruta absoluta de la comanda que cron ha d'executar. Ho tens així?

D'altra banda, la sintaxi de cron és correcta?

Finalment, el paràmetre de cron "-L" et permet ampliar el nivell de
detall; d'aquesta manera potser podries tenir més pistes.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: