[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Problema de dependencia per dh-pythonNarcis Garcia:

> PERQUÈ CAL AQUESTA ALTRA GESTIÓ?
> Jo voldria poder-ho automatitzar, però no puc preveure que una
> versió concreta de Debian necessiti el paquet python3 per
> separat.

dh-python depèn de python3:any, que depèn de dh-python. Crec que
aquesta dependència circular pot donar maldecaps però no estic
del tot segur que sigui aquest cas. La segona passada ja t'ha
funcionat perquè tenies instal·lat a mitges dh-python.

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: