[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Padrins pel tram?On 09/11/16 09:50, Narcis Garcia wrote:
> Tinc diversos programes que m'agradaria compartir millor, però vull
> començar per un de senzill:
> 
> ntfsundelete-tree utilitza ntfsundelete per recuperar, no només fitxers,
> sinó automàticament tota l'estructura de directoris i col·locació dels
> fitxers esborrats d'un volum NTFS.
> 
> Quines passes em convé donar per proposar-lo a Debian unstable?
> 
- que compleixi amb dfsg
- que funcioni amb una debian també ajuda ...
podries passar la url, és que el que he vist només és windows i privatiu
....

Leopold

-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: