[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Canviar fons de pantalla al loginBondia a tothom,
Creieu que em podria funcionar aquest mètode?
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=197036
Si és així, per on començo? No sé com executar un script.
Ja direu, gràcies!!

PD:
Linux debian 4.3.0-1-amd64 #1 SMP Debian 4.3.5-1 (2016-02-06) x86_64
GNU/Linux
Debian GNU/Linux stretch/sid
-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: