[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Sense programari privatiu (non-free)Et falta afegir contrib i non-free als repositoris.

En un terminal:

1. Adquireix drets de superusuari:

> su

2. Edita els repositoris:

> apt edit-sources

3. Afegeix contrib non-free a les diferents línes deb i deb-src, per exemple:

deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib

4. Tanca i desa el fitxer, actualitza paquets i prova d'instal·lar de nou.

> apt update


Date: Fri, 18 Mar 2016 09:31:20 +0100
Subject: Re: Sense programari privatiu (non-free)
From: pere@nubiola.cat
To: debianlists@actiu.net
CC: debian-user-catalan@lists.debian.org

prova
 aptitude versions nom-de-paquet


Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El dia 18 de març de 2016, 9:24, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> ha escrit:
A un ordinador li he intentat instal·lar aquest paquet:
https://packages.debian.org/jessie/flashplugin-nonfree

$ cat /etc/apt/sources.list
#
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.3.0 _Jessie_ - Official amd64 DVD
Binary-1 20160123-19:03]/ jessie contrib main
deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
#deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie main
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
#deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
#deb-src http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates main contrib
deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates non-free
deb http://debian.grn.cat/debian/ jessie-updates non-free

$ apt-get update
Obj:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign:2 http://debian.grn.cat/debian jessie InRelease
Obj:3 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates InRelease
Bai:4 http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
[14 B]
Obj:5 http://debian.grn.cat/debian jessie Release
Bai:7 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free amd64
Packages [516 B]
Bai:8 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
[14 B]
Bai:9 http://debian.grn.cat/debian jessie-updates/non-free
Translation-en [496 B]
Bai:10 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free amd64 Packages [83,6 kB]
Bai:11 http://debian.grn.cat/debian jessie/non-free Translation-en [72,5 kB]
S'ha baixat 157 kB en 1s (110 kB/s)
S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet

$ apt-get install flashplugin-nonfree
S'està llegint la llista de paquets\u2026 Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat\u2026 Fet
El paquet flashplugin-nonfree no té versió disponible, però un altre paquet
en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,
s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.
E: El paquet «flashplugin-nonfree» no té candidat d'insta\u0140lació

$ apt-cache search flashplugin
$

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.3 (jessie)
Release:        8.3
Codename:       jessie

$ uname -a
Linux hp-8460p 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u4
(2016-02-29) x86_64 GNU/Linux

Com puc esbrinar el problema?


--


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.Reply to: