[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian SunCamp 16Pels que hi pugueu estar interessats, serà a Lloret:

https://wiki.debian.org/DebianEvents/Europe/2016/DSC

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Nunca conserva firmes amistades quien sólo va atento a sus pretensiones.
		-- Anónimo. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: