[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Off topic de possible interès.On Thu, Jan 28, 2016 at 06:19:56PM +0100, Ricard Pradell wrote:
>    Si aquest no és lloc per aquestes coses m'ho dieu i "callaré per
>    sempre". Si algú està interessat, m'envieu un missatge al  meu compte

En realitat hi ha debian-jobs@l.d.o, però no voldria que això et fes
"callar per sempre" :-)
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
How many chunks could checkchunk check if checkchunk could check chunks?
		-- Alan Cox

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: