[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Logo MiniDecConf Barcelona 2014Al 01/03/14 15:50, En/na Ernest Adrogué ha escrit:
> 2014-03- 1, 15:12 (+0100); Francesc Gordillo i Cortínez escriu:
>> Si s'hem permet la opinió, aquesta última es la que més m'ha agradat.
>>
> 
> A mi m'agrada més la versió 3, particularment la 3A, però les altres també
> estan bé.
> 
> 

Totalment d'acord :)

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: