[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: passar de paquets instal.lats localment a repositoris estàndard?Dieixa el sources.list correcte I fes un aptitude version-upgrade

El dia 04/02/2014 18.52, <alex@probeta.net> va escriure:

Solució 1) potser tornat a posar deb-multimedia com a repositori, i
configurar synaptic per que prioritzi els paquets de Debian Testing?
no sembla que hagi de funcionar

Efectivament, no ha funcionat


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 361bcbfb04033bf3293cc6b78761c144@probeta.net" target="_blank">http://lists.debian.org/361bcbfb04033bf3293cc6b78761c144@probeta.net


Reply to: