[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SOLUCIONAT] Re: OpenVPN no enrutaOn Thu, Jul 18, 2013 at 04:33:27PM +0200, tictacbum wrote:
>    prova fent el masquerade al servidor
> 
>    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Aquesta és la mare dels ous. Afegint únicament això al servidor ja
m'ha funcionat :-)

Tenia una regla similar al iptables, i ni deshabilitant-lo em
funcionava. Afegint després aquesta regla únicament ja ha començat a
funcionar tot, així que ara ja acabaré d'afinar el firewall i a per
una altra cosa!

>    pero tal com diu XaviP t'aniria molt be mirar que passa al servidor amb
>    tcpdump
> 

Sí, tantes proves que he fet i una de les més bàsiques se m'ha passat
per alt :-/

En tot cas, gràcies a totes les respostes rebudes.

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

Una celebridad es una persona que ha pasado toda su vida tratando de
llegar a famoso y cuando lo consigue, usa gafas negras para que nadie lo
reconozca.
		-- Woody Allen. (1935-) Actor, director y escritor
		estadounidense. 

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: