[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OpenVPN no enrutaOn Thu, Jul 18, 2013 at 08:44:36AM +0200, XaviP wrote:
> En una openvpn semblant, amb openwrt al client, vaig haver d'incloure un
> enmascarament al client perque els paquets sabèssin tornar:
> 
> iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE
> 
> I també, al router d'internet, vaig haver de incloure una route pel rang
> de la vpn cap al server.
> 
> Però no sé si és d'ajuda en el teu cas.
> Sort i salutacions!

Gràcies per la resposta. No m'havia fixat que l'Android té habilitat
l'iptables; provaré a desactivar-lo/afegir aquesta regla que comentes.

De totes maneres, entenc que al servidor l'enrutament hauria de
funcionar, no?

servidor:/# traceroute www.google.com -i tun0
traceroute to www.google.com (173.194.34.20), 30 hops max, 60 byte
packets
 1  * * *
 2  * * *
 3  ^C

D'altra banda, se m'havia oblidat comentar-ho, però:

servidor:/# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
1

Gràcies!

-- 
Adrià García-Alzórriz
adria@fsfe.org
GPG Key: 09494C14

A computer salesman visits a company president for the purpose of selling
the president one of the latest talking computers.
Salesman:	"This machine knows everything. I can ask it any question
		and it'll give the correct answer.  Computer, what is the
		speed of light?"
Computer:	186,282 miles per second.
Salesman:	"Who was the first president of the United States?"
Computer:	George Washington.
President:	"I'm still not convinced. Let me ask a question.
		Where is my father?"
Computer:	Your father is fishing in Georgia.
President:	"Hah!! The computer is wrong. My father died over twenty
		years ago!"
Computer:	Your mother's husband died 22 years ago. Your father just
		landed a twelve pound bass.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: