[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretatbash + rsync! ;)

rsync --delete --exclude-dir=/directori origen destí

El 13 de setembre de 2012 23:23, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
> Hola,
>
> estic mirant programes per fer còpies de seguretat i no en trobo cap que em
> faci el pes, què em recomaneu?
>
> El que vull és un programa que faci còpies del disc dur a una memòria
> USB. No vull copiar tot el disc dur, sinó només alguns directoris, poder
> excloure fitxers segons el nom (p.ex. *.avi) i que faci còpies
> incrementals.  Fins ara utilitzava un shell script que fa les còpies amb el
> tar, però és una mica rudimentari i s'han de muntar les particions en mode
> només-lectura mentre es fa la còpia la qual cosa és un inconvenient.
>
> Ernest
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/20120913212340.GA27443@doriath.local
>


Reply to: