[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Squeeze no reconeix CDOn Fri, 6 Jul 2012 10:01:58 +0200
xabi@nodo50.org wrote:
[esborro]
> al griera no li feu cas en això que es jubila ;) quan no hagi d'anar a la
> feina, muntarà un ciber amb connexió a guifi.net :D

Ja tens raó!!! Salut!!

> 
> salut!
> 
> --
> a debian user
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: b8ee4d03bb3b8d7f31da9e5018e28c53.squirrel@correo.nodo50.org">http://lists.debian.org/b8ee4d03bb3b8d7f31da9e5018e28c53.squirrel@correo.nodo50.org
> 


Reply to: