[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "Build it" event reportEl dv 20 de 05 de 2011 a les 10:32 +0200, en/na Alex Muntada va
escriure:
> + Alex Muntada <alexm@alexm.org>:
> 
> >  6 : http://meetbot.debian.net/debian-women/2011/debian-women.2011-05-07-22.02.log.html
> 
> Pels assistents del migdia el log és aquest altre:
> http://meetbot.debian.net/debian-women/2011/debian-women.2011-05-07-11.00.log.html

Només comentar que el log més complet és el de la nit (2011-05-07-22.02)
ja que al migdia no es va explicar com usar l'eina dpatch. Igualment,
potser el més còmode és mirar-se el tutorial :-)

Mònica

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: