[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Disc dur amb dades il·legiblesPotser amb el photorec del testdisk

ns:~# aptitude show testdisk


El 7 d’abril de 2011 18:54, Salvador Busó i Pablo <VorodeValencia@ono.com> ha escrit:
Me trobe en que un disc dur extern, en el que guardava entre altres coses, les meues fotos de uns quants anys, resta il·legible. El disc sembla en bon estat, encara que el sistema no el reconeix. Cercant en internet, he provat anb ddrescue per copiar-lo a un altre disc. Però, després de dos dies treballant, en el disc de destí no hia ha cap dada.
Algú coneix una manera de recuperació de dades. Son dos discs de gran tamany.
Vos estaré agraït, m'estime molt aquestes fotos.

Voro


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 4D9DEC37.80907@ono.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 4D9DEC37.80907@ono.comReply to: