[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Em falla el so al flash dels navegadors però no a la resta...No sabia que ho podia fer així... però si, podria ser l'opció més fàcil :-) Ho provaré a veure ;-)

Al 04/04/11 09:31, En/na Xavier De Yzaguirre i Maura ha escrit:
Has fet la prova de desactivar a la bios el so integrat?
Normalment es possible i penso quevharia de solucinar el problema.
Ja diras el que.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El 04/04/2011, a les 10:41, joan<calbasi@pangea.org>  va escriure:
Hola,

Fa uns dies a un equip nou amb una tarja de so intel integrada que em donava pel sac (a l'ubuntu, i despr�s al debian que li vaig posar al costat, per� no al windows, as usual) li vaig afegir una tarja de so Sweex al PCI de la placa base i, com era d'esperar, la va reconeixer i ja tinc so als dos linux... Benne...

Per�, ara rresulta que mentre a l'ubuntu no tinc problema, al debian, que �s el SO que m'agradaria que s'us�s en aquell equip, funciona el so a les aplicacions rhythmbox, vlc, etc. per� no a les webs en flash (en cap navegador: epiphany, firefox ni chromium). De fet, d'entrada el que ja no rulava era el flash (amb gnash de la debian estable nova), que ja ho trobo lamentable, i per sol�lucionar-ho vaig tirar de opci� f�cil, que �s instal�lar el flash de Macromedia.

Jo suposo que el problema del so, per tant, est� relacionat amb el flash, i que aquest suposo que deu "agafar" la tarja de so per defecte, la intel.

Llavors, el meu dubte �s:

- puc canviar la tarja de so que usa el flash? Com?
- puc directament "desactivar" la tarja de so intel perqu� el sistema nom�s vegi la Sweex?

Salut!

--

Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no �s transformar el m�n ni l'home sin�, potser, el de ser �til, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un m�n no val la pena viure'l"
A. Camus

i pels que teniu fe:
"D�u no �s la Veritat, la Veritat �s D�u"
Gandhi


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 4D999E5C.3090809@pangea.org">http://lists.debian.org/[🔎] 4D999E5C.3090809@pangea.org


--

Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la pena viure'l"
A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: