[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Em falla el so al flash dels navegadors però no a la resta...Has fet la prova de desactivar a la bios el so integrat?
Normalment es possible i penso quevharia de solucinar el problema.
Ja diras el que.

Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)com


El 04/04/2011, a les 10:41, joan <calbasi@pangea.org> va escriure:
> Hola,
>
> Fa uns dies a un equip nou amb una tarja de so intel integrada que em donava pel sac (a l'ubuntu, i despr�s al debian que li vaig posar al costat, per� no al windows, as usual) li vaig afegir una tarja de so Sweex al PCI de la placa base i, com era d'esperar, la va reconeixer i ja tinc so als dos linux... Benne...
>
> Per�, ara rresulta que mentre a l'ubuntu no tinc problema, al debian, que �s el SO que m'agradaria que s'us�s en aquell equip, funciona el so a les aplicacions rhythmbox, vlc, etc. per� no a les webs en flash (en cap navegador: epiphany, firefox ni chromium). De fet, d'entrada el que ja no rulava era el flash (amb gnash de la debian estable nova), que ja ho trobo lamentable, i per sol�lucionar-ho vaig tirar de opci� f�cil, que �s instal�lar el flash de Macromedia.
>
> Jo suposo que el problema del so, per tant, est� relacionat amb el flash, i que aquest suposo que deu "agafar" la tarja de so per defecte, la intel.
>
> Llavors, el meu dubte �s:
>
> - puc canviar la tarja de so que usa el flash? Com?
> - puc directament "desactivar" la tarja de so intel perqu� el sistema nom�s vegi la Sweex?
>
> Salut!
>
> --
>
> Joan Cervan i Andreu
> http://personal.calbasi.net
>
> "El meu paper no �s transformar el m�n ni l'home sin�, potser, el de ser �til, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un m�n no val la pena viure'l"
> A. Camus
>
> i pels que teniu fe:
> "D�u no �s la Veritat, la Veritat �s D�u"
> Gandhi
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 4D999E5C.3090809@pangea.org">http://lists.debian.org/[🔎] 4D999E5C.3090809@pangea.org
>


Reply to: