[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: una de bash scripting..El Mon, May 03, 2010 at 08:28:00PM +0200 anso - ha dit:

>  Estic segur de que es tracta de una tonteria, pero no aconsegueixo
>  resoldre-ho!
>  tinc un script que te una durada determinada (uns 4 minuts) i m'agradaria
>  fer algun tipus de control sobre l'execucio per tal que si passessin 6
>  minuts s'acabes la execucio.
>  Que hauria de fer? se m'ha acudit crear un proces fill que executi un
>  "sleep 260" i despres un kill, pero ni se si en bash es poden
>  fer processos fill ni m'acaba de agradar la idea...
>  Oi que hi ha algun metode mes simple?

aptitude install timeout :)

-- 
Matthias Kaehlcke
Embedded Linux Developer
Barcelona

      You can chain me, you can torture me, you can even
     destroy this body, but you will never imprison my mind
              (Mahatma Gandhi)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 47D8E5D4         `-


Reply to: