[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESJo tampoc entenc les iptables. La pregunta es la mateixa: com redirigir ports 
amb iptables? no me n'en surto.

Tinc una màquina amb dues tarjes de xarxa, una connectada al cablemodem que 
dona acces a internet, i l'altre connectada al switch intern. El NAT funciona 
sense problemes, però sóc incapaç de redirigir els ports, l'script és:

--------------------
#!/bin/sh

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

EXTIF=eth1
INTIF=eth0
IPTABLES=/sbin/iptables

$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -X
$IPTABLES -Z

$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -o $EXTIF -j ACCEPT

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE

exit 0
--------------------

Després de buscar per internet i llegir varis tutorials, les regles per 
redirig un port haurien de ser algo com:

$IPTABLES -A PREROUTING -t nat -i $EXTIF -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 
192.168.1.10:80
$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -i $EXTIF -j 
ACCEPT

Pero no em funcionen... n'he provat d'altres sense sort. Com haurien de ser?

Gràcies,


-- 
Utopic
"You have been in Afghanistan, I perceive."
		-- Sir Arthur Conan Doyle, "A Study in Scarlet"


Reply to: