[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Missatge de rkhunters

On Mon, Feb 8, 2010 at 10:15 AM, GRiera <griera@gmail.com> wrote:
Hola a tots:

Al rkhunter m'ha enviat un missatge que diu:
Warning: The file properties have changed:
        File: /bin/login
        File: /bin/su
        File: /usr/bin/dpkg
        File: /usr/bin/dpkg-query
        File: /usr/bin/lastlog
        File: /usr/bin/ldd
        File: /usr/bin/newgrp
        File: /usr/bin/passwd
        File: /usr/bin/wget
        File: /usr/sbin/groupadd
        File: /usr/sbin/groupdel
        File: /usr/sbin/groupmod
        File: /usr/sbin/grpck
        File: /usr/sbin/nologin
        File: /usr/sbin/pwck
        File: /usr/sbin/useradd
        File: /usr/sbin/userdel
        File: /usr/sbin/usermod
        File: /usr/sbin/vipw
i, per cada un diu una cosa similar a:
        Current hash: 0a71b9eec08091126cccf98e869559fecb392451
        Stored hash : b94ab462a0a0f2ecdf4f37981bcdde14b38263c2
        Current inode: 1135950    Stored inode: 1132495
        Current file modification time: 1258209717
        Stored file modification time : 1227369660

És una cosa preocupant o és que han canviat aquests paquets?


I va haver una actualització bastant heavy fa uns dies. http://www.debian.org/News/2010/20100130 ¿no recordes haver actualitzat? :)  


Moltes gràcies a tots i salutacions. GRiera. 
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Marc

Reply to: