[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linux kernelEl Tue, Oct 27, 2009 at 05:14:22PM +0100 Leopold Palomo-Avellaneda ha dit:

> algú sap com convertir un kernel original sense pegats de debian en un kernel 
> amb pegats (i un directori debian)?

em sembla el proces es mes o menys el seguent:

aptitude install linux-source-x.y.z

tar xjf /usr/src/linux-source-x.y.z.tar.bz2

cd linux-source-x.y.z

<aplicar pegats manualment, amb quilt, ...>

make menuconfig

fakeroot make-kpkg --initrd kernel_image

-- 
Matthias Kaehlcke
Embedded Linux Engineer
Barcelona

   El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer
              (Oscar Wilde)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 47D8E5D4         `-


Reply to: