[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDFOrestes Mas dixit:
> El Friday 28 November 2008 15:17:53 Jordi Funollet va escriure:
> > Vejam, gurús del Latex i derivats,
> >
> > Vull convertir un PDF de format A4 a format A5. Em pensava que això
> > funcionaria, peró el document resultant segueix tenint format A4.
> >
> >   $ gs -sDEVICE=pdfwrite -o document_a5.pdf -sPAPERSIZE=a5 \
> >         document_a4.pdf
> >
> > S'accepten suggeriments de tota mena, peró reserveu-vos el "aprèn Latex,
> > obre'l amb l'Emacs i edita'l a pèl" com a últim recurs.
>
> Suggerència ràpida, perquè ara vaig de cul:
>
> sudo aptitude install psutils
>
> passa'l a PostScript (pdf2ps/pdftops),
> escala'l (psresize -pa4 -Pa5 ...)
> i torna'l a convertir a PDF (pstopdf14).

El psresize canvia la mida del contingut, peró no el de la pàgina; és a dir, 
queda escalat a 1/sqrt(2) peró segueix en una pàgina A4.

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: