[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problema amb postfixHola a tothom

 

 

Estic intentant configurar un servidor postfix amb ldap però no termino de fer-ho funcionar.

Us comento el problema y la configuració que estic utilitzant

 

S.O --> Debian Etch 4 rc3

SMTP --> Postfix 2.3.8 instal·lat amb APT con postfix-ldap instal·lat

LDAP --> Openldap instal·lat en LOCAL amb els esquemes del couriermailaccount

 

La cuestió es que postfix funciona amb usuaris locals, però quan utilitzo els usuaris de LDAP, els cuals son virtuals y son atacats per un usuari real amb uid y gid 5000, no funciona

 

En el log del mail hem surt el seguent error: warning: do not list domain prbs.es in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains

 

El LDAP funciona be, ja que funciona el phpldapadmin y puc realitzar cerques en el domini, des d?un un client de correu i te el allow bind_v2 activat ja que en un intent anterior el postfix no hem funcionava per aquesta línea comentada

 

El domini del openLDAP es dc=prbs,dc=es

 

També he creat el arxiu  vmaildomains amb prbs.es requerit i el seu postmap corresponent

 

 

Configuració del POSTFIX

 

alias_database = hash:/etc/aliases

alias_maps = hash:/etc/aliases, ldap:ldaplocalmap

append_dot_mydomain = no

biff = no

config_directory = /etc/postfix

hash_queue_names = incoming,active,deferred,bounce,defer,flush,hold

inet_interfaces = all

local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps

local_transport = local

mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"

mailbox_size_limit = 0

mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost.$mydomain, localhost

mydomain = prbs.es

myhostname = nunki2.prbs.es

mynetworks = 127.0.0.0/8, 161.111.232.0/24

myorigin = /etc/mailname

recipient_delimiter = +

relayhost =

smtp_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtp_scache

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)

smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem

smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

smtpd_tls_session_cache_database = btree:${queue_directory}/smtpd_scache

smtpd_use_tls = yes

virtual_gid_maps = static:5000

virtual_mailbox_base = /var/vmail

virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps, hash:/etc/postfix/vmaildomains

virtual_mailbox_maps = ldap:ldapvirtualmap

virtual_minimum_uid = 100

virtual_transport = virtual

virtual_uid_maps = static:5000

 

Configuració del POSTFIX amb LDAP

 

#BUSCAR USUARIOS EN EL LDAP

ldapvirtualmap_server_host = localhost

ldapvirtualmap_server_port = 389

ldapvirtualmap_search_base = ou=People,dc=prbs,dc=es

ldapvirtualmap_query_filter = (&(mail=%s)(!(quota=-1))(objectClass=CourierMailAccount))

ldapvirtualmap_result_attribute = mailbox

ldapvirtualmap_bind = no

 

#BUSCAR ALIAS EN EL LDAP

valiases_server_host = localhost

valiases_server_port = 389

valiases_search_base = ou=Alias,dc=prbs,dc=es

valiases_query_filter = (&(mail=%s)(objectClass=CourierMailAlias))

valiases_result_attribute = maildrop

valiases_bind = no

 

#BUSCAR USUARIOS DEL SISTEMA EN EL LDAP

ldaplocalmap_server_host = localhost

ldaplocalmap_server_port = 389

ldaplocalmap_bind = no

ldaplocalmap_search_base = ou=People,dc=prbs,dc=es

ldaplocalmap_query_filter = (&(cn=%s)(disableAccount=0)(objectClass=CourierMailAccount))

ldaplocalmap_result_attribute = mainaccount

 

LOG DEL MAIL

 

nunki2:/etc/postfix# tail -f /var/log/mail.log

Aug 29 12:33:13 nunki2 postfix/smtpd[3478]: disconnect from syrma.prbs.es[161.111.232.254]

Aug 29 12:34:30 nunki2 postfix/master[3459]: terminating on signal 15

Aug 29 12:34:31 nunki2 postfix/master[3587]: daemon started -- version 2.3.8, configuration /etc/postfix

Aug 29 12:34:34 nunki2 postfix/master[3587]: reload configuration /etc/postfix

Aug 29 12:34:41 nunki2 postfix/smtpd[3606]: connect from syrma.prbs.es[161.111.232.254]

Aug 29 12:35:00 nunki2 postfix/trivial-rewrite[3608]: warning: do not list domain prbs.es in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains

Aug 29 12:35:19 nunki2 postfix/trivial-rewrite[3608]: warning: do not list domain prbs.es in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains

Aug 29 12:35:19 nunki2 postfix/smtpd[3606]: NOQUEUE: reject: RCPT from syrma.prbs.es[161.111.232.254]: 550 5.1.1 <david@prbs.es>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<ru?aul@prbs.es> to=<david@prbs.es> proto=SMTP helo=<pruebas>

Aug 29 12:40:19 nunki2 postfix/smtpd[3606]: timeout after RCPT from syrma.prbs.es[161.111.232.254]

Aug 29 12:40:19 nunki2 postfix/smtpd[3606]: disconnect from syrma.prbs.es[161.111.232.254]

 

 

Gracies per la ajuda

 

David Trigo ChávezReply to: