[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb mailmanJo ho tinc amb:

 apache2        2.2.3-4+etch3
 mailman        2.1.9-7

I un cop afegits els aliases de la llista ha funcionat a la primera.

Que et diu al syslog ?

On Thu, 27 Dec 2007 20:43:19 +0100, Robert Garrigós Castro <robert@garrigos.cat> wrote:
> En/na serni ha escrit:
>> Amb apache o apache2 ?
> apache 1.3.34
> 
> --
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org


Reply to: