[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb mailmanAmb apache o apache2 ?

On Thu, 27 Dec 2007 19:59:07 +0100, Robert Garrigós Castro <robert@garrigos.cat> wrote:
>     En/na serni ha escrit:  
> 
> 	Hola Robert acabo de fer una instal·lació en una etch que tinc al
> servidoret de casa i no ha donat cap problema.   la instal.lació
> com a tal no dona cap problema. però en el moment d'anar al gestor
> web del mailman em dona errors de permisos. 
> -- 
> 	Robert Garrigós  -- To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a subject of
> "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: