[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problema amb mailmanHola Robert acabo de fer una instal·lació en una etch que tinc al servidoret de casa i no ha donat cap problema.

Si tens més informació igual et puc donar un cop de ma.

Bones festes a tothom.

On Thu, 27 Dec 2007 19:27:14 +0100, Robert Garrigós Castro <robert@garrigos.cat> wrote:
>     En/na Robert Garrig�s Castro ha escrit: tinc el mailman
> instal.lat en una etch i l'interfici web em dona un  
> error de permisos t�pic:  
>  perdoneu-me que ha sortit dues vegades aquest correu :-(
> -- 
> 	Robert Garrig�s  -- To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a subject of
> "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Reply to: