[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El tilde ~: SOL·LUCIÓBé. tinc una sol·lució, sembla, com a mínim per anar tirant (no sé si 
n'hi haurà una de més neta). Abans, però, he descobert que la titlla ara 
és el tercer símbol de la tecla '¡' i '¿' (AltGr+¡).

Per tornar a tenir-la al 4 cal editar /usr/share/X11/xkb/symbols/es i 
canviar la línia

  key <AE04>	{ [     4,   dollar,  dead_tilde,    dollar ]	};

per

  key <AE04>	{ [     4,   dollar,  asciitilde,    dollar ]	};

I recarregar la disposició de teclat ($ setxkbmap es ; o reiniciar sessió 
X).

Espero que us serveixi als què ho necessiteu :)

Patch:

--- /usr/share/X11/xkb/symbols/es.orig 2007-07-31 20:16:11.000000000 
+0200
+++ /usr/share/X11/xkb/symbols/es    2007-07-31 20:16:21.000000000 
+0200
@@ -14,7 +14,7 @@
 
   key <AE01> { [     1,   exclam,     bar,  exclamdown ] };
   key <AE03> { [     3, periodcentered, numbersign,  sterling ] };
-  key <AE04> { [     4,   dollar,  dead_tilde,    dollar ] };
+  key <AE04> { [     4,   dollar,  asciitilde,    dollar ] };
   key <AE06> { [     6, ampersand,   notsign, fiveeighths ] };
   key <AE11> { [apostrophe,  question,  backslash, questiondown ] };
   key <AE12> { [exclamdown, questiondown, asciitilde,  asciitilde ] };

-- 
Toni CorveraReply to: