[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xine: can't create mcop directory>En/na hubble ha escrit:
>
>> Amb el totem també falla:
>> Creating link /home/hubble/.kde/socket-niebla.
>> can't create mcop directory
>
>al meu sistema l'equivalent a
>/home/hubble/.kde/socket-niebla
>
>és un link a /tmp/kde-hubble
>
>potser tens el /tmp ple? Potser un problema de permisos al
>/tmp
>
>drwxrwxrwt  61 root root 8192 2007-03-23 11:03 /tmp
>---------^

hubble@niebla:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt  15 root root  4096 2007-03-23 11:45 tmp

a la nit (ostres no que avui es fa la fes-ta friki a
kernelpanic) o sigui demà quan arrivi a casa em miro la
pagina aquesta que m'has enviat a l'altre correu.

sembla que s'apropa al problema, gracies
>
>sort
>
>
>--
>To UNSUBSCRIBE, email to
>debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a subject
>of "unsubscribe". Trouble? Contact
>listmaster@lists.debian.org
>Reply to: