[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wan1 i wan2A Dilluns 19 Març 2007 19:28, Xavier Puig va escriure:

> El que jo vull es asociar un domini a dues ip fixes, però tinc entès que o
> va a una ip o a l'altre, no? Bé si algú sap com solucionar-ho ...
T'aniria bé un servei tipus DynDns que quan caigués wan1 els servidor DNS 
canviés la ip associada al domini per la de wan2. I tindries a més el domini2 
sempre associat a wan2.

Attachment: pgpmpFLrrODlh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: