[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xen i les màquines virtualsHola,
	sense ser-ne un expert jo diria que el més interessant és que el dom0 no 
tingui cap tasca en concret, sinó més haviat un repositorio més haviat tonto 
d'altres dominis. D'aquesta forma podrias migrar els serveis que realment són 
crítics de la màquina actual a una de més moderna, per exemple. 
	Per tant, jo et diria de configurar el dom0 com a una máquina de la xarxa 
interna i qualsevol altre servei posar-lo dins de domU. Això et permet, tal 
com t'he comentat, migrar el teu firewall + router a una altra màquina. Si en 
canvi ho poses al dom0 no ho podràs migrar :(
	Els meus 5 cèntims ...

A Divendres 16 Febrer 2007 09:19, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
> Hola,
>
> primer disculpar-me pel pseudo "crosposting" però no he tingut resposta a
> caliu, doncs ho pregunto aquí.
>
> M'estic plantejant provar això del Xen en algunes màquines que administro.
> Em plantejo una qüestió que no tinc gaire clara. Entenc els conceptes (o ho
> crec) dels domini0 i el dominiU però alhora de posar-ho en marxa no sé que
> fer. M'explico:
>
> a) topologia amb una màquina que fa de router + firewall connectada a
> internet (típica configuració Adsl/cable)
>
> b) topologia amb una màquina dintre d'una xarxa privada que surt a internet
> mitjançant un router/firewall/modem (habitual configuració Adsl)
>
> c) topologia amb una màquina amb ip pública però protegida darrera d'un
> firewall que talla tots els accessos des de fora del subrang d'ips (entorn
> coorporatiu, per exemple universitat)
>
> em plantejava instal·lar a aquestes màquines el Xen. Aleshores el dubte que
> tinc és:
>
> - posar com a domini0, la màquina de dintre de la subxarxa, protegida, etc
> i com una màquina virtual d'un dominiU el firewall/router i redireccionar
> el que cregui convenient,  o
>
> - posar com a domini0 la màquina que està fora de ma subxarxa amb el
> firewall/router, etc i les de dominiX com a internes de la subxarxa
>
>
> Què és el més convenient?
>
> Gracies,
>
> Leo
>
> --
> Linux User 152692
> PGP: 0xF944807E
> CataloniaReply to: